O mediaci

Co je mediace

Mediace je procesem řešení sporu prostřednictvím třetí strany, tzv. mediátora. Jeho rolí je napomoci zúčastněným zklidnit situaci a nalézt oboustranně přijatelné řešení. Mediace je dobrovolným procesem, který probíhá pod závazkem mlčenlivosti.

Prostřednictví mediace můžete řešit konflikty, ve kterých přímá jednání z různých důvodů selhávají. Pohybují se na škále od sporů na pracovišti, přes neshody mezi majiteli firem či v obcích až po rozpory uvnitř rodiny. Všem zúčastněným poskytuje mediace prostor projednat záležitosti v soukromí, bez zbytečné pozornosti veřejnosti nebo vyhrocování vztahů. Navíc je výrazně rychlejší a levnější než soud. Průměrná doba jednání se pohybuje okolo 7-10 hodin a k dohodě dospěje přes 75 % případů.

Kdo je mediátor

Mediátor je odborník na řešení sporu, který oběma stranám pomáhá konstruktivně vyjednávat. Neobhajuje zájmy nikoho z přítomných, je neutrální k obsahu sporu i k samotným účastníkům. Zároveň je vázán mlčenlivostí o všem, co se při mediaci dozvěděl. Případné výjimky stanoví pouze smlouva se stranami nebo zákon.

V českém prostředí působí tzv. zapsaní mediátoři, kteří prokázali svou odbornost složením státní zkoušky z mediace a jsou zapsaní v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Pouze tito mediátoři mohou být nařízeni soudy nebo orgány sociálně-právní ochrany dětí k výkonu tzv. institutu prvního setkání s mediátorem (informativního setkání k mediaci). Jejich výkon se řídí zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci. Nejlepší je domluvit se – rychle, levně a v soukromí.

Jak mediace probíhá?

V případě, že se rozhodnete pro mediaci a souhlasí-li s ní všichni zúčastnění, můžete si vybrat vhodného mediátora nebo vám s tímto krokem rádi pomůžeme. Společně s ním si zvolíte vhodný termín, domluvíte podmínky, podepíšete smlouvu o provedení mediace …a jednání mohou začít!
Obvykle mediace probíhá za přítomnosti všech zúčastněných, nicméně za určitých okolností se může mediátor nejprve sejít s každým zvlášť. Mediace se mohou účastnit i právní zástupci obou stran. Přibližná délka jednoho setkání se pohybuje kolem 90-180 minut.
V průběhu mediace dostane každý dostatečný prostor vyjádřit se ke sporným otázkám. Celý proces má směřovat k nalezení dohody, nikoliv k přesvědčování o vině či nevině. Připravte na hledání konstruktivních řešení, nikoliv zkoumání minulých počinů. Mediace je dobrovolným procesem a každý účastník je oprávněn ji kdykoliv ukončit. Přemýšlíte, jestli je váš spor pro mediaci vhodný? Kdykoli se na nás obraťte, jsme připraveni vaše otázky zodpovědět a zkonzultovat vaše úvahy.

Mediační dohoda

Výsledná mediační dohoda může nabýt charakteru smlouvy a stát se právně závaznou a vymahatelnou. Vykonatelnou je možné ji učinit formou soudního smíru nebo notářského zápisu. Mediační dohoda uzavírající celý mediační proces je výrazem vůle a odpovědnosti stran této smlouvy, nikoliv mediátora.

Náklady na mediaci

Náklady na mediaci se odvíjejí od délky jejího trvání a komplexnosti sporu. Honoráře CMI mediátorů se pohybují od 1 000 Kč/hod. v závislosti na stupni odborné kvalifikace a hodnotě sporu. Náklady se standardně rozpočítají rovným dílem mezi sporné strany.