Nařízené 1. setkání s mediátorem

Podle zákona o mediaci č.202/2012 Sb. může soud stranám v konfliktu nařídit první setkání s mediátorem podle §100/2 Občanského soudního řádu a za tímto účelem soudní jednání přerušit.
Ale pozor: soud nařizuje pouze informativní schůzku s mediátorem. Jejím účelem je informovat účastníky o možnostech smírného vyřešení kauzy prostřednictvím mediace a umožnit jim, aby zvážili mimosoudní řešení svého sporu. Znamená to, že soud nenařizuje povinnou účast na mediaci. Do té vstupují strany dobrovolně, a to na základě smlouvy o provedení mediace.
Účast na prvním setkání s mediátorem o maximálním rozsahu tří hodin je povinná a nelze ji delegovat na právního nebo jiného zástupce. Cena je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb. na 400 Kč za každou započatou hodinu; rozdělena je rovným dílem mezi účastníky. Rozhodnete-li se na základě této nařízené informativní schůzky pro mediaci, je už honorář mediátora smluvní.
Napadá vás otázka, zda tím, že se rozhodnete pro řešení prostřednictvím mediace, ztrácíte právo jít později k soudu? Práva obou stran zahájit soudní řízení, nebo v něm pokračovat, zůstávají nedotčena. Veškerá řízení (s výjimkou těch, která mají čistě zachovávací charakter) však budou pozastavena, dokud se strany nedohodnou, nebo pokud jedna ze stran – či mediátor – neprohlásí, že proces mediace skončil.